Verdens første 100% udlednings- & mikroplast forureningsfri decentrale renseanlæg

En ny type 2.generationsanlæg "SBR Cleantech 2",
der både er godt for miljøet og for pengepungen. Hovedingredienser er piletræ og spildevand.

Hvordan virker pileanlægget

Anlægget består af piletræer på toppen og under jorden en aktiv bioreaktor med halm indkapslet i fiberdug, der tilbereder spildevandet til pilerødderne. Det er et anlæg, der tager alle de flydende og faste stoffer fra vores toiletter, vask og bad. Alt i alt er det et lukket renseanlæg, der skåner naturen for affaldsstoffer og CO2.

1.

Spildevandet løber ned i en brønd med en pumpe, der laver spildevandet til en mos, som pumpes ud og ned i bioreaktoren.

2.

Derefter går biologien i gang, i form af bakterier og svampe med at gøre ”retten” spiselig i samarbejde med pilerødderne, der vokser ind i selve bioreaktoren.

3.

Hvorefter optager piletræerne næringsstofferne og vandet.

Beskrivelse

Dette anlæg hedder "SBR Cleantech 2" og er os bekendt verdens første og indtil nu, eneste decentrale 100% afløbs- & mikroplast-udledningsfri spildevands rensningsanlæg, uden bundfældningstank, der renser spildevandet for under 90 øre/m3 i drift og energiomkostning. (Offentlige kommunale anlæg i Danmark (Danva) kostpris mere end 23kr/m3). Forbrugerpris ca. 50kr/m3.

Det har vist sig, at bundfældningstanken (septictanken) i andre renseløsninger, bidrager til mikroplast forureningen af havmiljøet og spildevandsslam, der bliver udkørt på markerne.

Myndighederne i Danmark, har i mange år stillet krav om, at ejere af decentrale renseløsninger ved ændringer i afløbsforholdene, også ved pilerensningsanlæg skal indkøbe og nedgrave, et miljøskadeligt element, som en CE mærket bundfældningstank, på mere end 2,3 m3 er, i forbindelse med renseløsningen.Krav som er opfyldt:

1. 100 % afløbsfri, ingen slam, ingen spildevandsafgifter, dimensioner: bredde 4 m og længde tilpasset til den forventede udledning til anlægget. Opfylder alle renseklasser.

2. Ingen bundfældningstank, der skal tømmes for slam og mikroplast m.m. Ingen udledning af CO2 for fremstillingen og nedgravning af bundfældningstank.

3. Ingen udledning af mikroplast, medicinrester patogene bakterier eller hormonrester fra anlægget.

4. Energiforbrug for rensningen/omsætning/deponering af mikroplast for 170m3 sort spildevand mindre end 34 kWh = 100 kr./år.

5. Pasning < 3 timer om året.

Læs mere

Billeder fra et anlæg

Krav til ejendom

Kravspecifikation til den virksomhed, der ønsker licens til at etablerer renseanlægget ”SBR Cleantech 2”

1. Den udførende virksomhed skal have gennemført et kursus i fremgangsmåden for etableringen.

2. Virksomheden er forpligtet til, i forbindelse med aftalens indgåelse og udstedelse af licensnummer, at følge den fremgangsmåde og arbejdsbeskrivelse, som licensgiver forlanger. Der skal indbetales en licensafgift på kr. 3.000.- for et standartanlæg på 40X4 m = 160m2, med en rensekapacitet på 170 m3 pr. år. Ved større anlæg betales kr. 18,75 kr. yderligere pr. m2.

3.I planlægningen af graveområdet skal anlægget være udgravet vandret helst uden fald til nogen af siderne og renses for skarpe sten m.m.

4. Der skal, når tilladelsen fra kommunen foreligger, indhentes gravekort, der viser, om der er rør eller kabler i jorden, som kan konflikte med det planlagte gravearbejde.

5. Der skal gennem kontakt til det lokale museum sikres, at der ikke kan forventes fund af fortidsminder i graveområdet.

Læs mere